KONTAKT

Ryska Posten

VD: Jesper Bringby
jesper@ryskaposten.se

Ekonomiansvarig: Carl-Fredrik Ljung
carlfredrik@ryskaposten.se

Försäljningsansvarig: Alexander Crispién
alexander@ryskaposten.se

Hållbarhetsansvarig: Henrik Jonsby
henrik@ryskaposten.se

Ansvarig Globalt: Ida Aspen
ida@ryskaposten.se

Bli kund:
salj@ryskaposten.se

Övriga frågor:
info@ryskaposten.se

Sponsring och samarbeten:
aktivering@ryskaposten.se

Ryska Posten Bemanning

VD: Rakel Lilja
rakel@ryskaposten.se

Ekonomiansvarig: Åsa Lindroos
asa.lindroos@ryskaposten.se

Ansvarig Göteborg: Vedrana Hubanic
vedrana@ryskaposten.se

Ryska Posten Event

VD: Joakim Berggren
joakim@ryskaposten.se

Ekonomiansvarig: Rakel Ekendahl
rakel.ekendahl@ryskaposten.se

Ryska Posten Skafferi

VD: Kristina Lindholm
kristina@ryskaposten.se

Ryska Posten Allt-i-allo

Ansvarig: Fredrik Vass
fredrik.vass@ryskaposten.se